/* publisuites */ Oferta de empleo en el CETMAR

09 octubre 2015

Oferta de empleo en el CETMAR

Convocatoria de: PRAZA:

TÉCNICO DE PROXECTO PARA O PROXECTO “LIFE-DEMOWAVE”

TITULACIÓN:

Enxeñeiro Superior Industrial; Enxeñeiro Superior telecomunicaciones; Licenciado CC del Mar; Licenciado Químicas; Licenciado en Físicas; Licenciado Informática.

EXPERIENCIA:

• Puntuaranse os servizos prestados en postos e actividades equiparables ou relacionados co perfil da praza. 

CARACTERÍSTICAS CONTRATO:

• Xornada completa 
• Duración prevista: 33 MESES 
• Requírese permiso de conducir 
• Ubicación: Fundación CETMAR

Enviar Currículum Vitae documentado con Anexo II (modelo de solicitude) como se indica nas bases, reflectindo no exterior do sobre os seguintes datos:

PRAZA: TÉCNICO DE PROXECTO PARA O PROXECTO “LIFE-DEMOWAVE” AO:
Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR
A/A Dna. Paloma Rueda Crespo
C/ Eduardo Cabello s/n 36208 VIGO

Prazo de recepción de solicitudes: 13 de octubre de 2015 (inclusive) 

As bases da convocatoria están dispoñibles en www.cetmar.org/contratacion